Dagelijks Woord

Meer over Kerkgebouw

Restauratie

Dat er de noodzaak was van een vrij ingrijpende restauratie van de kerk was al lang duidelijk. De eerste aanvraag voor subsidie van de kerkvoogdij dateert al van 1957. Tot 1966 gebeurde er echter niets, omdat tot dat tijdstip geen subsidietoezeggingen werden verkregen. Daarna kwam de zaak op gang. Het restauratieplan werd in 1967 ingediend en in 1968 goedgekeurd. De restauratie werd uitgevoerd door Albouw n.v. te Breda. Dit bedrijf was in 1971 met f 847.000,­ de laagste inschrijver. Uiteindelijk bleken de totale kosten f 1.442.000,­ te belopen. 

Op zich is het niet zo verwonderlijk dat de kosten hoger waren dan begroot. Als we hierbij alleen al bedenken dat men tussentijds tot de conclusie kwam dat het noodzakelijk was om de kolommen tussen middenschip en zijbeuken geheel te vernieuwen, waarvoor ingrijpende voorzieningen nodig bleken, dan is wel duidelijk dat dit ook in de kosten tot uitdrukking moest komen. De kolommen waren namelijk bij de brand in 1584 of 1585 ernstig beschadigd en nooit afdoende hersteld.

Na de restauratie is de westelijke kerkingang via de toren, die nu samen met de zuiddeur dienst doet, weer in ere hersteld. Ook in Poortvliet moeten we spijtig genoeg constateren, dat het tijdens de restauratie opruimen van de dooptuin rondom de preekstoel geen verbetering is. Het nu min of meer open liturgisch centrum wat er voor in de plaats gekomen is, is naar onze mening een matig alternatief.

De oude grafstenen die voor de preekstoel zijn neergelegd, hadden beter een andere plaats kunnen krijgen, bijvoorbeeld in de noordelijke zijbeuk.

Ook bij de torenrestauratie, uitgevoerd door Huurman b.v. te Delft, zijn de oorspronkelijk geraamde kosten van f 433.000,­ hoger geworden en opgelopen tot f 600.000,­. De hoofdoorzaak was in dit geval de slechte toestand van het muurwerk.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit