Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Coronavirus maatregelen

17 juni 2022

  

Corona update 17 juni 2022

Geen coronamaatregelen meer. Collecten blijven bij de uitgang.

 

Corona update 25 februari 2022

Vanaf zondag 27 feb zijn de vijf voorste- en vijf achterste banken en de banken op de galerij vrij van de 1,5 m. In de overige banken blijft de 1,5 m. gehandhaafd. De stoelen blijven staan. Predikant en ouderling van dienst geven elkaar onder de kansel weer de hand en de kerkenraad neemt de consistorie onder de galerij weer in gebruik. Collecten blijven bij de uitgang. Het dragen van mondkapje vervalt.

 

Corona update 22 januari 2022

Bijna  alle kerkelijke activiteiten worden hervat. Na de persconferentie van 25 janauri overwegen we ook de bijbelkring en ouderencontactmiddag weer te hervatten.

 

Corona update december 2021

Na aanscherping van coronamaatregelen zijn er t.o.v. van november de volgende wijzigingen toegevoegd:

- Kinderoppas, jeugdverenigingen, jonge lidmatenkring, ouderencontactmiddag, mannen- en vrouwenvereniging gaan voorlopig niet door.  Bijbelkring wordt wel uitgezonden, maar er is  geen samenkomst. 

De definitieve agenda wordt wekelijkse in de kerkdiensten afgekondigd.

 

Corona update november 2021

Na aanscherping van coronamaatregelen zijn er t.o.v. van oktober de volgende wijzigingen:

- Bij kerkdiensten en gemeentelijke activiteiten verplicht 1,5 m afstand te houden. 

- Handen bij binnenkomst desinfecteren.

- Voor de vier achterste en voortste banken gelden weer de 1,5 m regel.

- Kerkenraad neemt weer plaats in Eben-Haëzer i.p.v. consistorie.

- Kerkvoogdij en kerkenraad houden bij hun zitplaatsen de 1,5 m weer in acht.

- Ouderling van dienst en predikant geven onder de kansel geen hand.

 

Corona update oktober 2021

Na de landelijke vesoepeling heeft de kerkeraad en kerkvoogdij het volgende besloten bij de kerkdiensten:

Voorste 4 banken en achterste 4 banken geen coronabeperkingen meer. De 5e bank blijft leeg zowel van voren als van achteren.

Tussen de lege banken houden we de 1,5 meter gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de galerij

en de losse stoelen  in het looppad.

De kerkenraad en kerkvoogdij nemen voltallig hun oude vertrouwde plaatsen weer in.  

De consistorie wordt weer in gebruik genomen en alleen de ouderling van dienst en predikant geven elkaar voor en na de dienst weer de hand.

 

juli 021

============================

Het coronavirus en het kerkelijke leven 

Geacht gemeentelid,

          Afgelopen zaterdag, 14 maart, bent u door middel van een brief geïnformeerd over een aantal maatregelen waartoe we als kerkenraad en kerkvoogdij hebben besloten met het oog op het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.

          Inmiddels hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Helaas is er ook in het midden van de gemeente sprake van een eerste ziektegeval. Een van onze oudere gemeenteleden, een trouw luisteraar bij de kerktelefoon, is opgenomen in het Bravis ziekenhuis te Bergen op Zoom. We willen hem en de zijnen in uw meeleven en voorbede opdragen.

Kerkdiensten

          Gezien de ontstane situatie hebben kerkenraad en kerkvoogdij, samen met de koster afgelopen vrijdagavond opnieuw overleg gehad. Het lijkt ons in de gegeven omstandigheden niet verstandig om de diensten in hun huidige vorm voort te zetten. Het gevaar van besmetting van elkaar is helaas te groot.

           De diensten zullen wel voortgang hebben, maar alleen in aanwezigheid van predikant, kerkenraad, organist en koster. U wordt dus allen verzocht om via de kerktelefoon of een andere internet- en audioverbinding mee te luisteren. Link voor de website om mee te luisteren:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/362-Hersteld-Hervormde-Gemeente-Poortvliet. Dan weten ons, hoewel naar het lichaam van elkaar gescheiden,  toch in de geest met elkaar verbonden. Mocht u geen kerktelefoon- of internetverbinding hebben, neemt u dan contact op met een van onze diakenen.

Pastoraat

          Wat het pastoraat betreft, zoals u in ‘Hersteld Hervormd Zeeland’ hebt kunnen lezen zal het pastoraat beperkt worden. We laten de niet direct noodzakelijke bezoeken even achterwege, bij voorbeeld die rond een verjaardag. Hopelijk kan dat later weer ingehaald worden. Dat neemt niet weg dat u altijd een beroep op ons kunt doen. Bezoek vindt in ieder geval niet plaats dan in overleg met u of uw familie.

          Nu de bezoekmogelijkheden beperkt zijn en ook het kring- en verenigingswerk tot een abrupt einde is gekomen, zal de kerkenraad ter vervanging daarvan op woensdagavond een meditatief moment inlassen. Dit moment zal net als de kerkdienst via de kerktelefoon en de andere audio- en internet verbindingen beluisterd kunnen worden.

           Zoals ook elders in ons land op tal van plaatsen gebeurt, zal de klok op woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur geluid worden. Dit als teken van meeleven met allen die door het coronavirus zijn getroffen en als heenwijzing naar Hem in Wiens hand al onze tijden zijn en van Wie ook in deze omstandigheden onze hoop en verwachting is. In aansluiting daarop zal er vanaf 19.30 uur dit meditatieve moment zijn.

Vrijwillige Thuishulp          

          Vooral zieken en kwetsbare personen raken nu temeer in de knel. In geval van nood kunt u een beroep doen op de dames van de vrijwillige thuishulp. Ze zijn van harte bereid u te helpen en het nodige voor u te doen. En dat geldt ook als u een buurman of buurvrouw hebt die niet kerkelijk meelevend of betrokken is. Denkt u bij voorbeeld aan het doen van boodschappen, het ophalen van medicijnen enz. Dus als er hulp nodig is, schroom niet om contact op te nemen. U kunt contact opnemen met Gina de Graaf (0166-612911) en als u bij haar geen gehoor vindt met Leanne Potter (0166-612911).

           Tenslotte raden we u aan de website van de kerk in de gaten te houden. Daarop kunt u, indien nodig, nadere mededelingen vinden. De Heere beware en zegene ons allen. De gevolgen van het coronavirus raken ons allen. Laten we elkaar in de voorbede gedenken en de roepstem die in dit alles opgesloten ligt, ter harte nemen. Waar is veiligheid? Waar is bewaring? Waar is leven? Alleen in die Zaligmaker Wiens lijden, sterven en opstanding we in de komende weken hopen te gedenken. Juist op de snijpunten van het leven getuigt Hij: ‘Wendt u naar Mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer’ (Jes. 45:22).

Het coronavirus en het kerkelijke leven 

Geacht gemeentelid,

           Zoals bekend verspreidt het coronavirus zich snel. Met het oog hierop heeft onze overheid een aantal adviezen en maatregelen uitgevaardigd. Deze raken ook kerken en gemeenten.

           In het levende besef dat de Heere alle ding regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval maar uit Zijn Vaderlijke hand ons toekomen (zie Heidelbergse Catechismus zondag 10), heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven om er op een juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen. Bijbels gezien kan hierbij gedacht worden aan de maatregelen die oudtestamentisch genomen moesten worden als er sprake was van melaatsheid, alsook aan de maatregelen die genomen werden ter voorkoming van de verspreiding ervan.

          Een van de maatregelen die onze overheid heeft genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het besluit dat vanaf heden samenkomsten met meer dan 100 personen niet meer in één en dezelfde ruimte mogen plaatsvinden. Dat raakt direct onze zondagse erediensten. Daarnaast heeft de overheid enkele adviezen gegeven die ook de rest van het kerkelijke leven betreffen. Met het oog hierop hebben kerkenraad en kerkvoogdij het volgende besloten:

  • De eerste honderd kerkgangers kunnen in het kerkgebouw zelf een plaats innemen. Overeenkomstig het advies van de overheid zullen de kosters er zorg voor dragen dat de kerkgangers zoveel mogelijk over de kerkruimte verspreid worden, waarbij gezinnen gewoon naast elkaar kunnen blijven zitten. Als de eerste honderd kerkgangers hun plaats in de kerk hebben ingenomen, zullen de overigen worden doorgeleid naar ‘Eben-Haëzer’ waar u via een audioverbinding  de dienst kunt bijwonen. Er zal in deze periode geen kindercrèche zijn.
  • De collecten zullen gedurende de periode dat deze maatregelen van kracht zijn, niet tijdens de eredienst maar bij de uitgang worden gehouden.
  • Gemeenteleden  met een zwakke gezondheid, longklachten, hoesten of een verkoudheid wordt geadviseerd thuis te blijven en via de kerktelefoon of andere internet- of audioverbinding mee te luisteren.
  • In lijn met de overheidsadviezen is besloten om het winterwerk per direct stil te leggen. Dit betekent dat er zolang de overheidsmaatregelen van kracht blijven er geen catechese, kring- of verenigingswerk meer zal plaatsvinden. Dit geldt ook voor de zondagsschool en de ouderencontactmiddag.  

De gevolgen van het coronavirus raken alle lagen van de samenleving en hebben ook voor ons als kerkelijke gemeente directe gevolgen. Kerkenraad en kerkvoogdij zijn dankbaar dat in de gegeven omstandigheden in ieder geval de erediensten, zij het in beperkte omvang, voortgang kunnen vinden. Juist in deze omstandigheden is er temeer reden om in de kerk én thuis ons samen te stellen voor Zijn aangezicht. Ons voor Hem te verootmoedigen. Zijn onderwijs ter harte te nemen en in de voorbede onze overheid te gedenken, alsook de zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.

Kerkenraad en kerkvoogdij hopen u door dit schrijven voldoende te hebben ingelicht. Verdere berichtgeving zal plaatsvinden via ‘Hersteld Hervormd Zeeland’ en het eigen tweemaandelijkse ‘Kerkblad’. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad, oud. A. Kraal (tel. 0166-613060) of de secretaris van de kerkvoogdij, kerkvoogd J. de Graaf (tel. 0166-612931).  

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit